Wstęp
Niniejszy Regulamin reguluje zasady i sposób korzystania z Serwisu www.krkinfo.pl, którego właścicielem i wydawcą jest spółka Go 2Biz Ltd. z siedzibą w Londynie przy 3 London Wall Buildings, 7th Floor, , zarejestrowana pod numerem Company Number 9794442, nr NIP 6237625954.

Definicje
1. Go 2Biz Ltd jest stroną umów o współpracę zawieranych w celu prezentacji ogłoszeń w Serwisie.
2. KRK INFO.PL (Serwis) – internetowy serwis działający pod adresem www.krkinfo.pl.
3. Zamawiający – podmiot prowadzący działalność gospodarczą bądź usługową lub będący reprezentantem innego podmiotu działającego w tym zakresie.
4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej, która wyraziła zgodę na treść niniejszego Regulaminu.
5. Wizytówka firmy (Wpis) – informacje podawane przez firmy w celu reklamowania się w serwisie KRK INFO.PL.
6. Cennik – ustalone przez Serwis opłaty za umieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej KRK INFO.PL.
7. Regulamin – niniejszy dokument sporządzony przez Go2Biz Ltd., określający zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu.
8. Rozpoczęcie wykonania zlecenia prezentacji – moment, od którego serwis KRK INFO.PL rozpoczyna wykonywanie usługi polegającej na emisji ogłoszenia.

§1. Postanowienia ogólne
1. Zamieszczanie standardowych ogłoszeń oraz wizytówek firm wiąże się z zleceniem dokonanym w serwisie i uiszczeniem opłaty zgodnie z cennikiem jeśli Zamawiający wybiera opcję płatną.
2. Korzystanie z serwisu KRK INFO.PL, w tym zamieszczanie ogłoszeń i wizytówek firm jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Go 2Biz Ltd nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń, w tym również za rzetelność i prawdziwość treści wpisów.
4. Go 2Biz Ltd nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie osób zamieszczających ogłoszenia oraz za transakcje przez nie zawarte.

§2. Zasady rejestracji
1. Warunkiem zamieszczania ogłoszeń w serwisie KRK.INFO.PL jest rejestracja Użytkownika.
2. Rejestracja firmy dokonywana jest po podaniu jej nazwy, adresu siedziby firmy, adresu e-mail, telefonu, faxu, adresu strony internetowej, imienia i nazwiska osoby upoważnionej do kontaktów z Serwisem wraz z jej numerem telefonu i adresem poczty e-mail, hasła oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT
3. Warunkiem pozytywnego zakończenia rejestracji jest zaakceptowanie przez KRK INFO.PL informacji podanych w trakcie rejestracji – Serwis powinien dokonać weryfikacji danych w ciągu 48 godzin.
4. Zamawiający ma obowiązek aktualizowania danych podawanych w trakcie rejestracji. Informacje te winny być aktualizowane przy każdej ich zmianie. KRK INFO.PL może uzależnić świadczenie usług od potwierdzenia danych. Zamawiający w chwili dokonania rejestracji wyraża zgodę na umieszczanie i przetwarzanie zamieszczonych informacji przez Go2Biz Ltd
5. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez Go 2Biz Ltd do kontaktu z Zamawiającymi w celu lepszego dostosowywania prezentowanych w Serwisie treści do potrzeb i zainteresowań Użytkowników, a także w celach statystycznych.
6. Zamawiający ma możliwość dostępu do swoich danych i ich modyfikacji poprzez strony internetowe serwisu. Zamawiający może zażądać usunięcia swoich danych z bazy danych, zaś Serwis może odmówić usunięcia tych danych tylko w przypadkach uzasadnionych przepisami prawa.
7. Użytkownicy Serwisu, rejestrując się, wyrażają jednocześnie zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Go2Biz Ltd (Serwis nie udostępnia danych Zamawiającego żadnym innym podmiotom)

§3. Zasady zamieszczania ogłoszeń
1. Zamieszczenie ogłoszenia następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wprowadzenie niezbędnych informacji na temat firmy lub usługi.
2. Dla każdej wizytówki , wpisu istnieje możliwość dodania plików graficznych: wizualizacji, zdjęć lub innych materiałów przedstawiających ofertę.
3. Zamawiający zamieszcza dane o ofercie i wybiera pakiet oraz cykl rozliczeniowy w przypadku wyboru opcji płatnej.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany zadeklarowanego uprzednio cyklu rozliczeniowego na koniec bieżącego miesiąca.
5. Wynagrodzenie za prezentację płatnych ogłoszeń w Serwisie dokonuje się po przez płatności elektroniczne w panelu płatności. Po wpływie należności na rachunek Spółka wyśle do Zamawiającego fakturę VAT w formie elektronicznej. Na prośbę Zamawiającego Spółka wyśle fakturę pocztą.
6. Go2Biz oświadcza że nie jest płatnikiem podatku VAT w rozumieniu przepisów europejskich i kwota netto jest również kwota brutto
7. Go 2Biz Ltd zobowiązuje się wystawić i przesłać fakturę na wskazany adres e-mail Zamawiającego w terminie do pierwszego dnia rozpoczynającego cykl, o którym mowa. Faktura VAT, na podstawie której dokonywana jest płatność, może być wysłana pocztą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail i nie wymaga podpisu ze strony wystawcy ani też Zamawiającego.
8. Po akceptacji danych i treści ogłoszenia oraz załączonych plików, co winno nastąpić w ciągu dwóch dni roboczych, Serwis zamieszcza prezentację na stronie KRK INFO.PL.
9. KRK INFO.PL zastrzega sobie prawo do przeniesienia ogłoszenia do prawidłowej kategorii.
10. Treść ogłoszenia powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce.
11. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń o treści naruszającej prawo lub dobre obyczaje.
12. Zamieszczenie ogłoszenia dokonywane jest przy pomocy formularza dostępnego na stronie Serwisu.
13. W ogłoszeniu zabronione jest samodzielne zamieszczanie jakichkolwiek reklam lub treści promujących serwisy inne, niż KRK.INFO.PL. Umieszczanie w treści ogłoszeń reklam innych serwisów poprzez podanie ich nazwy, linków oraz plików graficznych, nie obrazujących dodanej oferty, jest zabronione.
14. Zamawiający publikuje ogłoszenia wg aktualnie obowiązujących pakietów cenowych, zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie Serwisu..
15. Dla każdego pakietu cenowego istnieje możliwość dokupienia opcji dodatkowych, których wyszczególnienie zamieszczone jest w cenniku.
16. Każde ogłoszenie oraz prezentacja inwestycji i inwestora są zamieszczane w Serwisie na czas określony w trybie określonym w zleceniu prezentacji z Zamawiającym.

17. Zamawiający ma możliwość zwrotu produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni- zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) „Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej,”

§4. Odpowiedzialność za korzystanie z serwisu
1. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za treść zamieszczanych ogłoszeń, w szczególności za to, aby nie naruszały one przepisów prawa oraz zasad opisanych w niniejszym Regulaminie. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zgodność treści ogłoszeń ze stanem faktycznym.
2. Go 2Biz Ltd nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczonych przez Zamawiających ogłoszeń, ani za szkody powstałe w wyniku podania w ogłoszeniu niepełnych danych, treści nieprawdziwych, czy zapewnień o właściwościach, których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie KRK INFO.PL, bądź za nie dojście do skutku tychże transakcji.
3. KRK INFO.PL ma prawo do usunięcia każdego ogłoszenia bez podania przyczyny i bez możliwości ewentualnej rekompensaty, jeżeli zawiera ono treści powszechnie uznane za obraźliwe, czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie innych osób, szkodzące Serwisowi, wprowadzające w błąd odwiedzających Serwis lub zawiera inne treści naruszające przepisy prawa.
4. Zamieszczane w serwisie Ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa i są prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych.
5. Serwis KRK INFO.PL, Zamawiający oraz Użytkownicy wyłączają w stosunkach pomiędzy sobą wszelką ewentualną odpowiedzialność Go 2Biz Ltd za szkodę spowodowaną nieprawidłowym działaniem lub brakiem działania Serwisu.
6. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się również działanie lub zaniechanie działań, prowadzące do jego obejścia.
7. Serwis KRK INFO.PL nie odpowiada za brak dostępu do danych spowodowany siłą wyższą, taką jak awaria łącz internetowych bądź serwera.
8. Serwis nie odpowiada za utracone dane wysłane przez Zamawiających i Użytkowników.

§5. Dane osobowe
1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 Dz.U. 133 poz. 883, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Go 2Biz Ltd jego danych osobowych w celu przedstawiania własnych ofert oraz na ich umieszczenie w bazie Spółki, w tym w celach statystycznych.
2. Użytkownik ma prawo wglądu, korekty, usunięcia oraz kontroli swoich danych osobowych.
3. Zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18.07.2002, Dz. U. 144 poz. 1204, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie ofert i wszelkiego rodzaju informacji wysyłanych przez Go 2Biz Ltd na swój adres elektroniczny lub numer telefonu.
4. Zlecenie usunięcia danych osobowych może odbyć się poprzez przesłanie go na adres e-mail: redakcja@KRK INFO.PL

§6. Odstąpienia od zlecenia prezentacji
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od zlecenia prezentacji najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.

§7. Postępowanie reklamacyjne
1. Zamawiający ma prawo zgłosić reklamację nierzetelnego wykonania przez serwis KRK.INFO.PL usługi w terminie 14 dni roboczych od daty zamieszczenia ogłoszenia.
2. Reklamacje będą zgłaszane do Serwisu elektronicznie na adres: redakcja@KRK.INFO.PL.
3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty otrzymania reklamacji.

§8. Postanowienia końcowe
1. Go 2Biz Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji na stronie www.KRK.INFO.PL.
2. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2018 roku.